Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.pobytok.pl należących do spółki WBM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa od 20 – ego kwietnia 2020 roku

Definicje

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie oznaczają:

Usługodawca – WBM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1/522, 31-516 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000702502, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6751623940. Usługodawca posiada status agencji doradztwa personalnego i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., poz. 1001).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta Użytkownika.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Serwis – serwis PobytOK i jego Podserwisy należące do Usługodawcy, w ramach, których Usługodawca świadczy Usługi gromadzące informacje i umożliwiające funkcjonalności związane z pobytem w Polsce, znalezieniem pracy, znalezieniem pracownika, wymianą doświadczeń, świadczeniem usług, uzyskaniem usług, legalizacją pobytu – składający się z Podserwisów takich jak: forum internetowe, Oferty pracy, oferty nieruchomości, serwis ogłoszeń różnych, połączeń transportowych, usług finansowych i ubezpieczeń, legalizacji pobytu w Polsce, iProfi (ogłoszenia specjalistów/fachowców). Serwisy i Podserwisy znajdują się pod adresami: pobytok.plforum.pobytok.plpobytok.info, iprofi.pl

Konto Użytkownika – narzędzie, dzięki któremu Użytkownik posiada możliwość z korzystania z Serwisu. Jeden Użytkownik może posiadać jedynie jedno Konto. Konto umożliwia korzystanie z poszczególnych Podserwisów. Podczas rejestracji Użytkownik określa rodzaj użytkownika a to „cudzoziemiec”, „użytkownik”, „pracodawca bezpośredni”, „agencja pracy”.

Panel Użytkownika – funkcjonalność Konta Użytkownika w zależności od określonego rodzaju Użytkownika. Różne rodzaje Użytkownika mają oferowane różne Usługi.

Cennik –cena, czyli aktualna kwota odpłatności za Usługi Odpłatne dostępna i widoczna dla każdego Użytkownika przy każdej Usłudze Odpłatnej

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, dokumentów

Regulamin – niniejszy Regulamin i ewentualne regulaminy Podserwisów.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie i regulaminach Podserwisów jeżeli istnieją związane z możliwością umieszczania ogłoszeń, udzielania odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia, możliwość przeszukiwania ogłoszeń, możliwość korzystania z przekierowań oraz formularzy kontaktowych, dostęp do usług w Podserwisach a to Legalizacji, Forum, iProfi, możliwość umieszczania reklam i ofert w Serwisie i Podserwisach Usługi odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę dostępne w Serwisie i Podserwisach, każdorazowo oznaczone ceną

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

Uwierzytelnienie – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook Connect), umożliwiająca założenie Konta i uzyskanie do niego dostępu.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu PobytOK i Podserwisów.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis PobytOK i Podserwisy, które nie wymagają założenia Konta.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu pobytOK.pl i Podserwisów oraz prawa i obowiązki Usługodawcy jak i Użytkowników w tym Użytkowników niezalogowanych, w związku ze świadczeniem Usług,
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad korzystania z poszczególnych Usług lub Podserwisów w odrębnych odpowiednich Regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym do korzystania z Serwisu PobytOK i POdserwisów jest korzystanie z komputera podłączonego do sieci Internet, korzystanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Do niektórych Usług w tym do założenia Konta koniecznych jest posiadanie adresu poczty elektronicznej. W przypadku Usługi dostępnej za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Usługodawca zastrzegam, iż konicznym dla prawidłowego działania może być włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika opcji obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java Flash a także oświadczenie w zakresie plików cookies.
 4. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej pobytok.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 5. Usługi przez Usługodawcę świadczone są zgodnie z Regulaminem.
 6. Każdy Użytkownik w tym Użytkownik niezalogowany zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Korzystanie z Serwisu PobytOK ma charakter nieodpłatny. Korzystanie z Podserwisów będzie mogło mieć charakter odpłatny po określeniu zasad i warunków. W każdym czasie w przypadku odpłatności Usługodawca gwarantuje, że pełna funkcjonalność nastąpi dopiero po uiszczeniu opłaty co oznacza, brak możliwości korzystania z płatnych funkcjonalności bez opłaty czy opłatą ukrytą (płatność z góry).
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu PobytOk i Podserwisów, które nie wymagają założenia Konta.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 4. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że: a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego Usługodawca tworzy Konto niepotwierdzone o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany zostanie mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Użytkownik będzie miał 7 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego na dokonanie potwierdzenia założenia Konta. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni Użytkownik otrzyma drugi, przypominający mail aktywacyjny. W przypadku braku aktywacji konta w ciągu następnych 7 dni wszystkie dane rejestracyjne zostaną usunięte. Potwierdzenie założenia Konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta i możliwość korzystania z Usług, które wymagają założenia Konta. Bez potwierdzenia założenia Konta za pomocą linku aktywacyjnego Użytkownik nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta.
 5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Niedozwolone jest posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia. Zakazane jest korzystanie z cudzych Kont.
 11. Każdy Użytkownik może posiadać jedynie jedno Konto. Konta z tymi samymi danymi będą usuwane przez Usługodawcę.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych (w tym awarii) a to m.in. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów. Nadto do wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień (Prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
 7. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 8. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od: a. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych, b. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, c. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, d. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, e. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych, f. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 11. Niezależnie od postanowień ust. 10 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nie będących Konsumentami spowodowane przez korzystanie z Usług wyłącznie wynikłe z winy umyślnej oraz w zakresie szkody rzeczywistej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, w tym wykorzystujących portal, jak również na skutek działania siły wyższej.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 6. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 7. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 8. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
 9. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
 10. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 11. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 12. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca będąc Administratorem Danych Osobowych stoi na straży przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wywiązuje się w nałożonych obowiązków prawnych. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa w szczegółach także Polityka Prywatności.
 2. Usługodawca będzie przetwarzał jedynie dane z Formularza Rejestracyjnego tj: nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail, dane przedsiębiorstwa. Ponad to Usługodawca nie będzie przetwarzać (w tym przechowywać i gromadzić itp.) innych danych, wszelkie dane niezbędne do generowania wniosków będą przechowywane w pliku Użytkownika na jego urządzeniu.)
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników jest Usługodawca.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane Usługodawcy w przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne w szczególności Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie PobytOK i Podserwisach z wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
 6. Użytkownikom przysługują prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Dane podczas świadczenia Usług przez Usługodawcę nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w sposób wywołujący skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającym na Użytkownika. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w okresie 30 dni po zakończeniu świadczenia Usługi. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO
 8. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Usługodawcy czynności związane ze świadczeniem Usługi
 10. Usługodawca wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem PobytOk lub Podserwisami w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie PobytOK i Podserwisach.
 11. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu PobytOK i Podserwisów mogą być używane przez Usługodawcę pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu PobytOk i Podserwisów. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Usługodawca informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu PobytOK lub Podserwisów może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnychpod linkiem

VI. PŁATNOŚCI

 1. Każdorazowo Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych.
 2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie i Podserwisach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 3. Płatności odbywają się z góry w pełnej kwocie ceny Usługi odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez Usługodawcę. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości.
 4. Użytkownik może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi
 5. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Usługodawca nie jest stroną tego stosunku prawnego. Wszelkie kwestie w tym zakresie należy kierować do operatora płatności. Usługodawca w ramach swoich możliwości technicznych deklaruje pomoc w rozwiązywaniu kwestii płatniczych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 6. Usługi odpłatne Usługodawcy dokumentowane są fakturami VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 7. Użytkownik w celu otrzymania faktur VAT powinien wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Usługi lub działalności Serwisu PobytOK lub Podserwisów mogą być zgłaszane mailowo na adres: support@pobytok.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia i realizacji Usług przez Serwis PobytOK lub Podserwisy.
 2. Reklamacje może złożyć Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany
 3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 5. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 6. adres Serwisu lub Podserwisu, którego reklamacja dotyczy,
 7. przedmiot reklamacji,
 8. okoliczności uzasadniające reklamację,
 9. temat maila/listu zawierającego słowo „Reklamacja”.
 10. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą mogły zostać rozpatrzone przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie w terminie do 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 4.
 12. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu. Wynik rozpatrzenia reklamacji jest ostateczny i wiążący, co w żaden sposób jednak nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługa jest świadczona bezterminowo. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta i Profilu Użytkownika. Użytkownik niezalogowany rozwiązuje umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia umowy (założenia Konta) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym wraz z usunięciem Konta Użytkownika, jeżeli:
 3. Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany naruszy istotne postanowienia Regulaminu
 4. Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany będzie wykorzystywał Usługi niezgodne z ich przeznaczeniem,
 5. Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 6. Zostaną umieszone przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego w Serwisie PobytOK lub Podserwisach treści nieprawdziwe, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, naruszające chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 7. Zostanie usunięty adres poczty elektronicznej użyty do założenia Konta lub będzie funkcjonował w sposób uniemożliwiających przesyłanie wiadomości elektronicznych (np. przepełniony)
 8. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia rozwiązania umowy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisu PobytOk i Podserwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji, zmian będących wynikiem bezpieczeństwa, zmian mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu PobytOK i Podserwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem, wprowadzenia istotnych zmian i funkcjonalności Serwisu PobytOK i Podserwisów lub Usługi, zmian technicznych i technologicznych.
 12. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika a także (m.in. dla Użytkowników niezalogowanych) na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji.
 13. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.
 14. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usługi podlegają prawu polskiemu, a spory związane ze świadczeniem Usługi będzie rozstrzygał polski sąd powszechny. Postanowienie to nie wyłącza możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu przy udziale mediacji.
 15. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są tkonm.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl
 16. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu
 17. Kontakt z Usługodawcą dla Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego we wszelkich sprawach może się odbywać drogą elektroniczną pod adres: biuro@pobytok.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.